Algemene Voorwaarden - Aggeris
Aggeris biedt flexibele, professionele zorg en dienstverlening op maat aan, voor niet-medische diensten.
aggeris, aggeris begeleiding op maat, begeleiding op maat, huishoudelijke hulp beek en donk, huishoudelijke hulp gemert, huishoudelijke hulp eindhoven, ouderen hulp eindhoven, senioren hulp eindhoven, senioren hulp helmond, ouderen hulp helmond, huishoudelijke hulp mariahout, zorg aan huis beek en donk, zorg aan huis eindhoven, zorg aan huis gemert, zorg aan huis helmond, zorg ouderen helmond, thuisbegeleiding eindhoven, thuisbegeleiding helmond, persoonlijke begeleiding helmond, persoonlijke begeleiding gemert, persoonlijke begeleiding aarle rixtel, persoonlijke begeleiding beek en donk, bewegingsbegeleiding ouderen, bewegingsbegeleiding eindhoven ouderen, senioren comfort eindhoven, senioren hulp aan huis, beek en donk, gemert, mariahout, helmond, eindhoven, lieshout, veghel, zelfstandig wonen ouderen, hulp in huis, hulp in huis senioren
16107
page-template-default,page,page-id-16107,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

AGGERIS BEGELEIDING OP MAAT – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Toepasselijkheid

 

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van elke andere algemene voorwaarden en/of mondelinge en/of schriftelijke communicatie of overeenkomsten, op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten (van opdracht) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen zoals per lid 1.3 hieronder.

 

1.2      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

1.3      Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

 

Artikel 2 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alsmede alle door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens inclusief alle niet publiek beschikbare knowhow, informatie en documentatie die door de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld werd of wordt aan Opdrachtgever in het kader van de bespreking, voorbereiding en uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst;

 

Derden: elke (rechts)persoon die niet in (juridische) verhouding tot Opdrachtnemer staat;

 

Diensten: alle door Opdrachtnemer uit te voeren diensten en/of werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven door de Opdrachtgever en die door de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aanvaard zijn, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende diensten en/of werkzaamheden;

 

 

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van het verrichten van Diensten/Werkzaamheden;

 

Opdrachtnemer: Aggeris Begeleiding op Maat, KvK-nummer: 64010015, gevestigd te Beek en Donk, aan het adres Slotstraat 5, 5741JS;

 

Overeenkomst: het ondertekende Dienstverleningscontract waarin Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om de Diensten te verrichten zoals gedetailleerd in het Persoonlijk Plan en voor de Tarieven, beide in bijlage toegevoegd aan het Dienstverleningscontract; of, in zoverre geen Dienstverleningscontract werd ondertekend ondanks Diensten verleend aan de Zorgpersoon, deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Tarieven en het Persoonlijk Plan;

 

Persoonlijk Plan: de beschrijving van de Diensten;

 

Tarieven: de tarieven van Opdrachtnemer met betrekking tot de Diensten van Opdrachtnemer aan de Zorgpersoon;

 

Zorgpersoon: de persoon of personen aan wie Opdrachtnemer de diensten verleent zoals beschreven in het Persoonlijk Plan.

 

 

Artikel 3 Totstandkoming Opdracht/Overeenkomst

 

Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een Dienstverleningscontract met daaraan toegevoegd in bijlage deze Algemene Voorwaarden, het Persoonlijk Plan en de Tarieven, of door aanvang van de Diensten door Opdrachtnemer, zonder dat de Opdrachtgever daar onmiddellijk na eerste kennisneming bezwaar tegen maakt.

 

 

Artikel 4 Auto en werkomstandigheden

 

4.1      De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veilige werkomstandigheden voor Opdrachtnemer in het huis en/of tuin van de Zorgpersoon in zover van toepassing voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

4.2      Indien het noodzakelijk is dat bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een voertuig van de Opdrachtgever en/of Zorgpersoon, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat het voertuig voor de duur van de Opdracht allrisk is verzekerd, met inbegrip van een geldige schade inzittendenverzekering.

 

4.3      Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de eigenaar van het in lid 4.2 vermelde voertuig alsmede de allrisk en/of inzittenden verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan de Opdrachtgever, en in het bijzonder de Opdrachtnemer voor zover redelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst.

 

4.4      Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het in lid 4.2 vernoemde voertuig voldoet aan alle (veiligheid)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.

 

4.5      Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige van zijn hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan hij jegens Opdrachtnemer geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, enz. Voorts is hij alsdan gehouden om alle schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van Derden daaronder begrepen, te voldoen en Opdrachtgever kan zijn schade niet op Opdrachtnemer noch Derden verhalen.

 

4.6      Indien Opdrachtgever op enig moment, voordat de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst aanvang heeft genomen of tijdens de Opdracht/Overeenkomst, voorziet dat hij aan één van zijn in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient hij zulks onverwijld te melden aan Opdrachtnemer, waarna deze de bevoegdheid heeft de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daarvoor geleden schade en gemaakte kosten.

 

 

Artikel 5 Voorzieningen (van overheidswege)

 

Voorzieningen (van overheidswege), zoals bijvoorbeeld een PGB, worden door de Opdrachtgever zelf aangevraagd. De Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de aanvraag, ondanks dat Opdrachtnemer behulpzaam kan geweest zijn bij de aanvraag hiervan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met een afgewezen aanvraag.

 

 

Artikel 6 Derden

 

Opdrachtnemer zal bij haar advies over eventueel in te schakelen Derden, c.q. bij bemiddeling van Opdrachtnemer naar door Opdrachtnemer voorgestelde Derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor Derden en hun diensten en/of werkzaamheden.

 

 

Artikel 7 Betalingen

 

7.1      De door Opdrachtnemer uitgevoerde Diensten worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht volgens de Tarieven, waaronder de door de Opdrachtnemer gemaakte werkuren, reiskosten, entreegelden en materialen, voor zover deze kosten redelijk gemaakt zijn in context van de Opdracht/Overeenkomst.

 

 

7.2      Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

 

7.3      Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden per bankoverdracht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder ontvangst van volledige betaling, is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim is Opdrachtgever Opdrachtnemer een contractuele rente van 1% per week over het openstaande factuurbedrag verschuldigd.

 

7.4      Indien na de totstandkoming van de Opdracht/Overeenkomst, doch voordat de Opdracht/Overeenkomst geheel is uitgevoerd, de Tarieven een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, zij het in overeenkomst met de Opdrachtgever. Mocht zulke overeenkomst van Tarieven niet tot stand komen, heeft de Opdrachtnemer het recht om de Opdracht/Overeenkomst in geheel of gedeelte op te schorsen

 

7.5      Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de openstaande nota’s komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

8.1      Opdrachtnemer heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering.

 

8.2      De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag, met inbegrip van het eigen risico, dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

8.3      Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor bewezen directe schade die door haar door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de Diensten.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

  • De redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer te herstellen, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend;

 

  • De redelijk kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld;

 

  • De redelijk kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepaling.

 

8.4      Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder o.a. begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen. In het bijzonder is Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die wordt veroorzaakt door Derden bij de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst.

 

8.5      Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, niet tot uitkering over gaat, en Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade van Opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium tot een maximaal bedrag van € 2.500, behoudens schade te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

8.6      Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Opdrachtnemer, ondanks artikel 5 hierboven aansprakelijk zou worden geacht voor ingeschakelde Derden.

 

8.7      Aansprakelijkstelling van Opdrachtnemer door Opdrachtgever of door een Derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis.

 

 

Artikel 9 Beëindiging c.q. ontbinding van de Opdracht/Overeenkomst

 

9.1      Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever kunnen de Diensten geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) stopzetten of beëindigen indien:

 

  • Overmacht plaatsvindt zoals per Artikel 10 hieronder;
  • De Opdrachtgever/Opdrachtnemer zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden en/of aan de Opdracht/Overeenkomst.

 

9.2      Opdrachtnemer kan de Overeenkomst ontbinden, dan wel omzetten in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding, indien de Opdrachtgever in schuldeisersverzuim komt te verkeren zonder het recht op (volledige) nakoming van de overeenkomst van Opdrachtgever te verlangen.

 

9.3      Het (tijdelijk) staken van de Diensten c.q. het beëindigen en/of ontbinden van de Opdracht/Overeenkomst laat de aanspraak van Opdrachtnemer op (aanvullende) schadevergoeding onverlet.

 

 

Artikel 10 Overmacht

 

10.1    Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt beperkt of verhinderd de Opdracht/Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij direct gerechtigd de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden kan worden.

 

10.2    Onder overmacht worden naast de wettelijke bepalingen ook gedrag en omstandigheden gerekend die de nakoming van de Opdracht/Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beperken of verhinderen, waaronder seksuele intimidatie, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, dreiging met geweld, geweldpleging, wapenbezit; discriminatie, gedrag dat niet getuigt van respect voor

 

Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever en/of haar/zijn bezittingen, het in bezit zijn van huisdieren die een (gezondheid) gevaar vormen voor Opdrachtnemer dan wel Derden en ander ongewenst gedrag, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht/Overeenkomst.

 

 

Artikel 11 Geen medische begeleiding

 

Opdrachtnemer verricht geen medische handelingen, zoals het toedienen van medicijnen. De Opdrachtnemer wijst er nadrukkelijk op dat zij, of eender welke Derde die namens haar optreedt, geen garantie biedt van een medische opleiding, noch het in bezit zijn van een EHBO diploma, tenzij anders aangegeven door Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 12 Bescheiden

 

12.1    Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden van Opdrachtgever en/of Zorgpersoon en/of Derden, welke Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht/Overeenkomst/Diensten op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

 

12.2    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem (of Zorgpersoon in zoverre niet de Opdrachtgever) verstrekte Bescheiden, ook indien deze van Derden afkomstig zijn.

 

12.3    Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

12.4    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige of niet tijdig verstrekte Bescheiden.

 

12.5    De door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk of volledig verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Opdracht redelijk noodzakelijke Bescheiden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

12.6    Opdrachtgever zal (en zal zorgen dat ook de Zorgpersoon in zoverre niet de Opdrachtgever) elk Bescheiden verstrekt door Opdrachtnemer als vertrouwelijk behandelen en ook geen commercieel baat zoeken met of in verband met zulk Bescheiden.

 

 

Artikel 13 Privacy en persoonsgegevens

 

13.1    Opdrachtgever geeft toestemming aan Opdrachtnemer voor het vastleggen van naam- en adresgegevens, en andere relevante persoonsgegevens in context van de Opdracht van Opdrachtgever. Daarnaast geeft Opdrachtgever toestemming aan Opdrachtnemer voor het bewaren van zulke persoonsgegevens ten kantore van Opdrachtnemer voor zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

 

13.2    Opdrachtnemer hanteert bij haar dienstverlening de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

 

13.3    Opdrachtnemer stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan Derden, zonder toestemming van de Opdrachtgever (en/of de Zorgpersoon in zoverre de persoonsgegevens betrekking hebben tot de Zorgpersoon en de Zorgpersoon niet de Opdrachtgever is), behalve wanneer een wettelijke verplichting of een beroepsverplichting dat zou vragen.

 

 

Artikel 14 Klachten

 

14.1    Indien Opdrachtgever een klacht heeft ten aanzien van de Diensten verleend door Opdrachtnemer, kan hij telefonisch of per email een klacht indienen. Opdrachtnemer neemt de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken in behandeling.

 

14.2    Voor zover nodig, wordt de klacht nader behandeld in een persoonlijk gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt door Opdrachtnemer dat aan alle betrokkenen wordt toegezonden.

 

14.3    Beide partijen zullen in eerste instantie alles redelijkerwijze proberen te doen om een oplossing te vinden voor de klacht, vooraleer Derden in te schakelen, en in het bijzonder, zonder wettelijke oplossing te zoeken.

 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

15.1    Nederlands recht is van toepassing op alle Opdracht/Overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

15.2    De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen die ontstaan bij uitvoering van de tussen partijen gesloten Opdracht/Overeenkomst(en).

 

 

Artikel 16 Variatie van Algemene Voorwaarden

 

Opdrachtnemer behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden eender wanneer aan te passen en een nieuwe versie te publiceren. Zulke nieuwe versie zal alleen van toepassing zijn op een bestaande Opdracht/Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in zoverre schriftelijk overeengekomen.